TESTERDINGS
Bicycle Parts
Customized Parts
 

TESTERDINGS

Dropout

 

 

 

 

 Shock Mount / Link Mount

 

 

 

 

 bottom brackets

 

 

 

 

 Bridge

 

 

 

 

 YOKE

 

 

 

 

 
1 

 
 
No.64-8,Gangziwei,Anding Shiang, Tainan County 74562 Taiwan   ◎TEL:06-5976037     ◎ FAX:06-5976035‧06-5920105
No.2 Site Da Song Yuan Industrial Park,Jiang Xia County,Guan Ming,Bhen Zhen City   ◎TEL:0755-27430456、 457 、 458     ◎ FAX:27430455 ‧ 27430343